Kodeks etyczny

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY
 
 Preambuła

Kodeks etyczny pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy, zwany dalej Kodeksem, nie jest jedynie zbiorem nakazów i zakazów, których należy przestrzegać w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, stanowi on zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy GOK zarówno w miejscu pracy jak i poza nią w relacjach z przełożonymi, współpracownikami oraz uczestnikami życia kulturalnego sportowego w GOK.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest uzyskanie wysokiego poziomu jakości pracy, świadczonej przez pracowników GOK w oparciu o jej społeczno-użyteczny charakter oraz zwiększenie uczestnictwa w procesie partycypacji w kulturze i sporcie mieszkańców Gminy Górzyca oraz zaufania dla działalności GOK  jako instytucji kultury.
 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Pracownik GOK traktuje swoja pracę jako misję, a za cel nadrzędny stawia animacje życia kulturalnego gminy i regionu, sportowego oraz edukacją kulturalną i sportową, tym samym zwiększanie uczestnictwa w kulturze i sporcie zarówno mieszkańców Gminy Górzyca jak i osób przyjezdnych.


2. Pracownik dba zarówno o wizerunek swój, jak i całego GOK. Swoim działaniem nie naraża GOK na straty finansowe i zniszczenie powierzonego majątku.
3. Kodeks wspiera działania pracowników GOK oparte na zasadach praworządności, której wyznacznikiem są działania podejmowane na podstawie przepisów prawa i w granicach prawem określonych.  

WARTOŚCI I ZASADY SZCZEGÓLNE 

1. Uprzejmość i kultura – Pracownika GOK cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość na drugiego człowieka, a także umiejętność nawiązywania kontaktu i dialogu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.


2. Obiektywizm – Pracownik GOK podejmuje decyzje w sposób bezstronny i zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. W swoich działaniach pracownik GOK nie dyskryminuje osób ze względu na ich przekonania polityczne czy religijne.


3. Kompetencje – Pracownik GOK wykazuje dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy. W kontakcie z uczestnikami życia kulturalnego i zewnętrznymi współpracownikami udziela fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla odbiorcy, służy mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach wynikających z zakresu obowiązków, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji kultury. Pracownik załatwia sprawy służbowe bezzwłocznie, dochowując ustawowych terminów.  


4. Odpowiedzialność – Pracownik GOK nie uchyla si? od przyjęcia odpowiedzialności za swoje słowa, decyzje i działania, poddaje się wszelkim formom kontroli wewnętrznej i zewnętrznej zgodnie z obowiązującym prawem oraz procedurami wewnętrznymi GOK.


5. Uczciwość– Pracownik ujawnia wszelkie sytuacje, w których jego interes prywatny koliduje z interesem publicznym, nie podejmuje żadnych działań w GOK i poza nim które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie.


6. Jawność – Pracownicy podejmują swoje działania w sposób jawny, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania. Poufność obowiązuje w zakresie określonym w przepisach prawa.


7. Współdziałanie– Pracownika GOK cechuje umiejętność pracy zespołowej, wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i w realizacji przedsięwzięć. Pracownik chętnie dzieli się doświadczeniem zawodowym ze współpracownikami oraz wykazuje lojalność wobec nich. Zgodnie z regułą spolegliwości na pracowniku GOK można zawsze polegać, nie zawiedzie on zaufania zarówno współpracownika, przełożonego jak i osób z zewnątrz. Sprawy sporne dotyczące pracownika GOK rozstrzyga się bez udziału osób trzecich.


8. Sumienność– Pracownik GOK starannie i rzetelnie wykonuje obowiązki służbowe, wykazuje zaangażowanie w sprawy upowszechniania kultury i działalności sportowej, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.  

ZACHOWANIA UZNANE ZA NIEETYCZNE

1. Dokonywanie oszustw i nadużyć.

2. Złe wykonywanie obowiązków służbowych, łamiące ustalone standardy pracy.

3. Lekceważenie poleceń służbowych.

4. Działanie na szkodę Gminnego Ośrodka Kultury.

5. Uchylanie się od odpowiedzialności.

6. Niestosowne zachowanie, wygląd łamiący standardy obowiązujące w GOK.

7. Wykorzystywanie informacji uzyskanych w czasie realizacji obowiązków służbowych dla celów prywatnych.

8. Łamanie ustawy o ochronie informacji niejawnej, o ochronie danych osobowych jak również tajemnicy skarbowej i służbowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przestrzeganie postanowień Kodeksu stanowi podstawowy obowiązek każdego pracownika GOK.
2. Niniejszy Kodeks, opracowany przez dyrektora GOK w Górzycy, został przyjęty do stosowania w dniu 21.02.2011r.
3. Pracownicy nowo zatrudniani są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Kodeksu oraz do jego przestrzegania.
4. Kodeks, w dniu jego podpisania przez wszystkich pracowników GOK , zostanie podany do publicznej wiadomości w celu poinformowania mieszkańców Gminy Górzyca o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mogą oczekiwać od pracowników GOK . Treść Kodeksu zostanie ogłoszona na stronie internetowej GOK
5. Zmiana postanowień Kodeksu jest możliwa na wniosek grupy co najmniej 5 pracowników GOK . Decyzja o zmianie zapada w drodze  głosowania większością zwykłą w obecności co najmniej 2/3 stanu zatrudnionych pracowników.
6. W przypadku stwierdzenia naruszeń postanowień Kodeksu pracodawca podejmuje odpowiednie działania, wynikające z przepisów prawa pracy.