Świetlice wiejskie

REGULAMIN ŚWIETLIC WIEJSKICH

Administratorem świetlicy jest Gminny Ośodek Kultury w Górzycy. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań integrującym środowisko. Świetlica funkcjonuje wg ustalonego harmonogramu. Czas jej pracy określa się w pełnych godzinach zegarowych.

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Świetlica zapewnia dzieciom i młodzieży zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości.
2. Do zadań świetlicy należy:
3. Rozwijanie zainteresowań;
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego;
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6. Świetlica zapewnia wychowankom udział w zajęciach ujawniających i rozwijających ich zainteresowania w takich formach jak: zajęcia plastyczne, gry stolikowe itp.

ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY

Uczestnicy zajęć w świetlicy mają prawo do:
-wyboru zajęć zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami;
-życzliwego i podmiotowego traktowania ;
-swobody kulturalnego wyrażania myśli i przekonań.

UCZESTNICY ŚWIETLICY SĄ ZOBOWIĄZANI DO:

-przestrzegania regulaminu świetlicy;
-dbania o porządek i wystrój świetlicy;
-kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicy;
-poszanowanie odpowiedzialności za własne postępowanie;

Uczestnikom świetlicy zabrania się:

-przychodzenia do świetlicy pod wpływem alkoholu i środków odurzających;
-na terenie świetlicy nie wolno spożywacć alkoholu, palić papierosów i używać środków odurzających;
Mienie należące do świetlicy (np. zabawki, sprzęt sportowy, materiały plastyczne itp.) nie może być niszczone i przywłaszczane przez uczestników ani wynoszone poza teren świetlicy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.